Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.


0 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έζησε

το μήνα του μέλιτος στο

Σκαμνούδι Λισβορίου

Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κων­σταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β' και εγγονός του αυτοκρά­τορα Ιωάννη Ε΄.  παντρεύ­τηκε στη Λέσβο, στις 27- 7-1441, την Αικατερίνη Γατελούζου, κόρη του η­γεμόνα της Λέσβου Δορίνου Γατελούζου, εγγονή του Φραγκίσκου Β' και δι­σέγγονη του Φραγκίσκου Α', ο οποίος στις 17-7- 1355 παντρεύτηκε οτη Λέσβο τη Μαρία Παλαιολογίνα, αδελφή του αυτο­κράτορα Ιωάννη Ε', δηλαδή την αδελφή του παπ­πού του Κωνσταντίνου και προγιαγιά της Αυτατερίνης.
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.Ο ιστορικός του Βυζαντί­ου Γεώργιος Φραντζής γράφει ότι ο Κωνσταντί­νος αναχώρησε από τη Λέσβο για το Μυστρά το Σεπτέμβριο του 1441 μό­νος του και προσθέτει ότι τον επόμενο χρόνο: «Τον Ιούλιο του 1442 ο αυθέντης μου και δεοπότης κυρ Κωνσταντίνος πηγαί­νοντας από τον Μυστρά στην Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει τον
αδελ­φό
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.του αυτοκράτορα Ιω­άννη Η' από το υποστη­ριγμένο από τους Τούρ­κους κίνημα του επίσης αδελφού του Δημητρίου, περνώντας από τη Λέσβο πήρε μαζί του τη δέσποι­να και σύζυγό του. Όταν όμως έφθασε στη Λήμνο πολεμήθηκε από τον τουρκικό στόλο για πολ­λές μέρες (27 υπολογίζει ο William Miller), αλλά με τη βοήθεια του θεού ο τουρκικός στόλος έφυγε άπραχτος. Η δέσποινα και σύζυγός του. λόγω των περιστάσεων, αρρώστησε και, αποβάλλοντας το παιδί που κυοφορούσε, πέθανε και ενταφιάστηκε στο Παλαιόκαοτρο της Λήμνου τον Αύγουστο του ίδιου έτους».
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.Η πλέον των εννέα μηνών απουσία του Κωνσταντί­νου από τη Λέσβο δηλώ­νει ότι η άτυχη Αικατερίνη συνέλαβε το κυοφορού­μενο παιδί τους τον Ιού­λιο του 1442. Επίσης από το ότι εκείνη αρρώστησε και αποβάλλοντας πέθανε στη Λήμνο τον Αύγουστο συνάγεται ότι ο Κωνστα­ντίνος επέστρεψε στις αρ­χές Ιουλίου στη Λέσβο, ό­που και παρέμεινε τουλά­χιστον έναν μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις αναφορές του Γεωργί­ου Φραντζή για τις δύο ε­πισκέψεις του Κωνσταντί­νου στη Λέσβο το 1441 και 1442, β) το εικονιζόμενο μονόγραμμα του πα­τέρα του Κωνσταντίνου, Μανουήλ Β'. που είναι χαραγμένο στην εντειχισμένη πλάκα στο εζωκλήσι του Αγίου Νικολάου στο Σκαμνούδι Λισβορίου και ταυτοποίησε ο αρχαι­ολόγος Σεραφείμ Χαριτωνίδης. γ) τα ερείπια του πύργου του Μανουήλ Β' στο Σκαμνούδι, τα οποία ο Σεραφείμ Χαριτωνίδης ταυτοποίησε με τον πύργο των Βασιλικών χωρίων που κατέγραψε στο χάρτη του ο Φλωρεντινός Cristoforo Buondelmonti το 1420, δ) τα νομίσματα των Γατελούζων που βρέ­θηκαν στο Σκαμνούδι, ε) την παραμονή του Κων­σταντίνου στο θρόνο από 27-11-1439 μέχρι 1-2- 1440, όταν αντικατέστησε τον αδελφό του Ιωάννη Η' που παραβρέθηκε υποστηρικτικά στη σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας και όπου υπό την προε­δρία του Πάπα Ευγένιου Δ' συζητήθηκε το ζήτημα της ένωσης των Εκκλη­σιών, με αποτέλεσμα να ψηφισθεί η ένωση αλλά να μην εφαρμοστεί, και στ) την αναφορά του φι­λολόγου, αρχαιολόγου και δημοσιογράφου Μίλτη Παρασκευαΐδη ότι στο Σκαμνούδι βρέθηκε «ένα μολυβδόβουλλο του Πά­πα της Ρώμης Ευγένιου Δ’, που είχε επιτύχει την εφήμερη ένωση της Ανα­τολικής και Δυτικής Εκ­κλησίας στη σύνοδο της Φλωρεντίας και αλληλο­γράφησε με ηγεμόνα που διέμενε προσωρινά στην περιοχή Λισβορίου», συ­μπεραίνω ότι ο ηγεμόνας στον οποίο έστειλε επι­στολή από τη Ρώμη στο Σκαμνούδι ο Πάπας Ευγέ­νιος Δ' δεν ήταν ο Μα­νουήλ Β' που είχε πεθάνει το 1425, ούτε ο Ιωάν­νης Η' που δεν επισκέφθηκε τη Λέσβο, αλλά ο μετέπειτα αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, (1449-1453), ο οποίος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έζησε στον πύργο του πατέρα του το 1441 στο Σκα­μνούδι το μήνα του μέλι­τος με τη δεύτερη σύζυγό του Αικατερίνη Γατελού­ζου και έναν χρόνο μετά, το 1442, έναν δεύτερο ε­ρωτικό μήνα μαζί της, τον πρώτο της εγκυμοσύνης της, όταν η ένωση των Εκ­κλησιών τον απασχολού­σε έντονα ενόψει της α­πειλητικής επέκτασης των Οθωμανών.
Σημειώνω ότι το γάμο του φιλενωτικού Κωνσταντί­νου πρέπει να τέλεσε ο ε­πίσης φιλενωτικός λόγιος μητροπολίτης Μυτιλήνης Δωρόθεος, στη δικαιοδο­σία του οποίου ήταν τα Βασιλικά χωρία και πρω­τοστάτησε στη σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας, θεωρούμενος και συγγρα­φέας των ελληνικών πρα­κτικών της.

Αριστείδης Κυριαζής
Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.

Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.Φωτογραφία του Aristeidis Kyriazis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: